Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na   administratorze.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej, mające siedzibę w Dobrej 490, 34-642 Dobra, reprezentowane przez Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować na adres siedziby oraz poprzez adres e-mail: przedszkole@gminadobra.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod wskazanym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dobra 490, 34-642 Dobra oraz pod adresem mailowym: iod.przedszkole@gminadobra.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z udostępniane r., poz. 1646
ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, przewoźnik wraz z podwykonawcami lub urzędy administracji państwowej i samorządowej w związku z realizacją zadań zleconych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiadają Państwo prawo:
dostępu do treści podanych danych;
żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
żądania usunięcia danych, gdy:
a)   dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
b)   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
ograniczenia przetwarzania, gdy:
a)   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
c)   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

 

Sponsorzy