Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Dane Wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą)

Imię i nazwisko: ………….............................................………  

Adres zamieszkania: …….....................................………….

Nr tel.: ………..............………………

e-mail: ………………………………….…….

 

Zwracam się z prośbą o: (zaznaczyć właściwe pola)

wstrzymanie operacji na moich danych osobowych ze względu na:

nieprawidłowość danych osobowych (na okres sprawdzenia ich poprawności);

niezgodność przetwarzania z prawem (możesz domagać się ich usunięcia);

wniesiony sprzeciw (do czasu jego rozstrzygnięcia);

nieusuwanie moich danych osobowych, ponieważ:

potrzebuję wykorzystać je do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeń (w sytuacji, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania)

 

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

 

……………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ………………

  Data i miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Podpis

Wypełnia Administrator

 

                       Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

                                                                                                                                       

                                                                                                              …………….........................……………….....

                                                                                                                    Data i podpis osoby Uprawnionej przez Administratora

Sponsorzy