ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

 Działając jako rodzic /opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

……………………..………………………………………………………

           (imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka)

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku* oraz imienia i nazwiska* dziecka przez Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej zwane dalej „Przedszkolem” w celach promujących Przedszkole. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez szkołę, w tym: konkursach, zabawach i zawodach. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronie internetowej Przedszkola* i na tablicy osiągnięć na korytarzach Przedszkola*.

Poinformowano mnie, że:

1) Administratorem Danych Osobowych dziecka jest Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej, w imieniu którego działa Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej - Małgorzata Kaleta. Kontakt z Przedszkolem jest możliwy pod numerem telefonu 183330010 lub adresem poczty elektronicznej przedszkole@gminadobra.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej iod.przedszkole@gminadobra.pl (mail do inspektora);

3) Dane osobowe są przetwarzane w celach promujących Przedszkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

6) Mam prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) Mam prawo do przeniesienia danych;

8) Mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9) Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.     

 

     …………………….....................…………….

    (podpis tego, kto składa oświadczenie)

* skreślić niepotrzebne

Sponsorzy