Programy nauczania 

„To co najlepsze dajmy dzieciom”

 

           Nasze przedszkole wykorzystuje założenia pedagogiki Montessori

Nauczyciele pracujący z dziećmi:

1. Uznają prawo dziecka do bycia odrębną istotą, osobą- tak dalece jak to jest możliwe- samodzielną i kreatywną.

2. Rozumieją, że każdy ma prawo popełniać błędy, poszukiwać, pytać, wątpić, działać we własnym tempie i według własnego osobistego planu rozwoju.

3. Obserwują dziecko, poznają jego umiejętności i możliwości rozwojowe, odczytują sygnały jakie dziecko wysyła światu na swój temat.

4. Przygotowują otoczenie dziecka w taki sposób, aby mogło maksymalnie wykorzystać cały potencjał rozwojowy, jakim dysponuje w danym momencie życia.

5. Pokazują dziecku sposób pracy z materiałem, lecz jednoczesnie szanują jego prawo do wyboru własnej drogi w poszukiwaniu rozwiązań i celu.

6. Niosą dziecku pomoc wtedy, gdy ono jej potrzbuje, a nie wtedy, gdy nam -dorosłym- wydaje się, że powinniśmy jej udzielić.

7. Dają dziecku przestrzeń i wolność; pamiętają o tym, że dorosły skupia się na osiąganiu celu, a dla dziecka najważniejsze jest samo działanie.

8. Funkcjonują w grupach zróżnicowanych wiekowo i rozwojowo, traktują różnice jako wartości, a nie przeszkody.

9. Pomagają dzieciom w stawaniu się osobą samodzielną.

            Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu stwarzają możliwość zdobywania przez dzieci różnorodnych doświadczeń, uczestniczenia w zróżnicowanych i ciekawych zajęciach. 

 

Praca  wychowawczo- dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i programu edukacji przedszkolnej wspomagającego rozwój aktywności dzieci:„ Nasze Przedszkole”  zgodny z nową podsatawą programową 2017, Autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska.

Układ treści programowych skoncentrowany jest wokół głównych rodzajów aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej  i zdrowotnej, w ramach których wyszczególnione zostały dodatkowe kategorie szczegółowe.  Efekty aktywności powstałe w wyniku podejmowanych przez dzieci działań opisane zostały w postaci celów operacyjnych, czyli listy kompetencji nabytych przez wychowanków. Program ten daje możliwość stopniowania trudności, daje gwarancję stosowania zróżnicowanych metod i form pracy, umożliwia indywidualizację, cele programu są możliwe do zrealizowania. Silnie akcentuje samodzielność dziecka i różnorodność dróg zdobywania wiedzy, wiadomości i umiejętności, z równoczesnym kształtowaniem aktywnych postaw społecznych. Zapewnia nauczycielowi elastyczność w toku realizowania treści, dostosowania zadań do potrzeb i możliwości zespołu dziecięcego poprzez stawianie zadań otwartych, umożliwiających wykraczanie ponad zakres materiału edukacyjnego.

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest także według programów autorskich. Programy te opracowali nauczyciele naszego przedszkola.


► „Jestem częścią przyrody”- program edukacji ekologicznej.

          Już w przedszkolu powinniśmy przybliżać dzieciom obszerny zakres pojęcia środowiska naturalnego oraz kształtować emocjonalny stosunek do świata przyrody. Ważne jest aby dziec potrafiły umiejętnie patrzeć i dostrzegać różnorodność problemów w najbliższym otoczeniu, a także oceniać zagrożenia, jakie niesie za sobą niekontrolowany rozwój przemysłu.

Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi 5-6 letnimi. Głównym celem programu jest przybliżenie dzieciom świata przyrody poprzez poznanie go, dostrzeganie jego piękna, a także rozwijanie wrażliwości na  problemy środowiska naturalnego, obserwowanie zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu oraz rozumienie potrzeby troski o środowisko. Realizując program stosujemy różnorodne formy i metody pracy zgodnie z możliwościami i aktywnością dzieci.

Elementy edukacji ekologicznej wplecione są w realizację programu wychowawczo-dydaktycznego, stosowane wybiorczo, dostosowane są do aktualnie przerabianej tematyki i do zainteresowań dzieci.

 

►  Profilaktyczny program logopedyczny „Zabawy z misiem Uszatkiem” dla dzieci 3-6 letnich.

Podstawowym założeniem programu jest pobudzenie rozwoju językowego, podnoszenie sprawności mowy, terapia wad wymowy.

  
Program rozwijający zainteresowania muzyczne dzieci „Podróż przedszkolaków w zaczarowany świat muzyki”

Głównym celem programu jest wzbudzanie zainteresowań muzyką, która jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Program ten przeznaczony jest do pracy z dziećmi 4,5,6- letnimi. Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie dziecko: odkrywa własne możliwości i uzdolnienia muzyczne; potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki;  kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności i twórczości muzycznej; rozwija własny potencjał pozytywnych wartości; potrafi współdziałać w zespole;  dostrzega piękno muzyki; odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.


Program rozwijający u dzieci zainteresowania plastyczne „W krainie wyobraźni i barw".

Program jest uzupełnieniem zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Stanowi modyfikację i poszerzenie treści wychowania przedszkolnego z zakresu edukacji plastycznej. Umożliwia zaspakajanie naturalnej potrzeby ekspresji w dziedzinach działalności twórczej, która jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Własna twórczość jest dla dziecka źródłem radości, zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Dzięki zabawom plastycznym dziecko pobudza wyobraźnię, usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową oraz motorykę małą. Adresatami programu są dzieci w wieku przedszkolnym we wszystkich grupach wiekowych. 

 ► „Edukacja fundamentalna”- realizacja projektu Instytutu Nowoczesnej Edukacji i Edukacji Pro Futuro 

Ideą programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak, w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje.

Program "Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu" jest realizowany równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność. Innowacyjność programu potwierdza ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymują zestaw najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych odpowiadających najnowszym badaniom dotyczącym oddziaływania na strefy rozwojowe dzieci.

                                                                                                                                 „Powiedz mi, a zapomnę

                                                                                                                                   Pokaż, a zapamiętam.                       

                                                                                                                                Pozwól działać, a zrozumiem”

 

 

NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA STOSOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA

         Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania. Zadaniem wychowania przedszkolnego jest zatem stworzenie sytuacji, w których dziecko znalazłoby zaspokojeni tych potrzeb.
  Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę r
ozwoju na miarę ich możliwości, nasi nauczyciele wykorzystują nowoczesne (nowatorskie) metody pracy.

 Metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana

       Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczaniem. U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łącznie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne. Każdy ćwiczący wykonuje zadanie ruchowe na swój sposób i wobec tego pokaz wykonania nie jest niezbędny, schodzi na dalszy plan. Należy tylko ćwiczącym wyjaśnić, co mają robić, natomiast sposób wykonania będzie zależał od ich inwencji twórczej, pomysłowości, fantazji oraz doświadczeń ruchowych. R. Laban zebrał materiał ćwiczebność uwzględniając 16 generalnych tematów, z których każdy posiada inny charakter ruchu bądź różnorodne kombinacje czynności. Tematyka ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnego powinna wywodzić się z pięciu najprostszych tematów. W zajęciach ruchowych metoda gimnastyki ekspresyjnej wprowadzana jest w formie wstawek lub małych fragmentów zajęć (wyczucia własnego ciała, ciężaru siły), przestrzeni, rozwijania wyczucia płynności ruchów i ciężaru ciała w przestrzeni i czasie, współdziałanie z partnerem lub grupą.

Metoda C. Orffa

         Orff wyszedł z założenia, iż kulturą fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno- muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Te właśnie ginące formy ruchowo-muzyczno- słownych zainteresowań dzieci znalazły się u podstaw nowej metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem stanowi bardzo charakterystyczny rys omawianej metody. Szeroko rozbudowany repertuar ćwiczeń i zabaw daje możliwość rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym, jak i zaniedbanym, które mają okazję wyrównać swoje braki. Zarówno muzyka, jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów, gdy inne spełniają roję towarzyszącą lub podrzędną. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Zdaniem C. Orffa muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania.

 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

        Metoda Weroniki Sherborne- jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów. Ćwiczymy boso, w niekrępujących ruchy strojach, na podłodze, w niskich bezpiecznych pozycjach, (jak kto może) i bez elementów współzawodnictwa. Po bardziej intensywnym wysiłku stosujemy odpoczynek i relaks. Metoda ta nawiązuje do „języka ciała”, czyli ćwiczenia stanowią formę naszego komunikowania się z innymi. Tuląc się do siebie, głaszcząc, patrząc na siebie możemy wiele powiedzieć drugiej osobie, że ją kochamy, lubimy, akceptujemy. Nasz kontakt staje się głębszy, żywy i emocjonalny. Są to raczej nasze doświadczenia ruchowe, cielesne i emocjonalne niż normalne ćwiczenia. Ze względu na swą prostotę, naturalność i możliwość stosowania jej w każdych warunkach, jest to metoda dla każdego. Każdy może w niej uczestniczyć w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe. Nie ma słabych, gorszych, czy smutnych. Wszyscy są aktywni, radośni i zwycięscy. Każdemu coś się uda, każdy zostanie pochwalony i zachęcony do dalszych wysiłków. Stosować ją można wszędzie: w żłobkach, przedszkolach, szkołach, sanatoriach, na obozach, koloniach, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują się grupki chętnych, którzy chcieliby zniżyć się do parteru, położyć na podłodze i mieć ochotę na uczestnictwo w dobrej zabawie, które jest jednocześnie połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Bawić się mogą wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli. Partnerzy ćwiczą parami, trójkami, czwórkami, bądź w większych grupach np. dziecko- dziecko w tym samym wieku, dziecko- dziecko starsze: dziecko- dorosły. Metoda ruchu rozwijającego wspiera i stymuluje rozwój dziecka, młodzieży, dorosłych, zarówno zdrowych, jak i z zaburzeniami psychofizycznymi, mikro uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, a także z zaburzeniami psychofizycznymi, mikro uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, a także z zaburzeniami emocjonalnymi. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka i terapia zaburzeń rozwoju, czyli doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego, społecznego, poznanie własnego ciała. Stosując tę metodę dążymy do rozwoju świadomości schematu ciała, orientacji w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym, poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera, współdziałanie partnerstwa, emocji, opanowanie ich, własnej inwencji, pewności siebie, inicjatywy, spontaniczności ruchu i zachowań, sprawności ruchowej, wyobraźni, koncentracji uwagi sposobu komunikowania się, a także do integracji środowiska, w którym jesteśmy oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

 Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki

        W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Program edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych. Dwanaście wymienionych kręgów tematycznych trzeba zrealizować w podanej kolejności, uwzględnia ona, bowiem nie tylko stopniowane trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka. Zajęcia należy najlepiej prowadzić każdego dnia. Może to być jednak nierealne. Dla uzyskania dobrych efektów zajęcia muszą być prowadzone, co najmniej trzy razy w tygodniu. Zajęcia należy prowadzić dotąd, dopóki sprawiają dziecku przyjemność. Do prowadzenia zajęć z dziećmi potrzebne są specjalne dobrane przedmioty (pomoce): Miś- pacynka, liczmany- kółka, trójkąty, kwadraty, liczydełka, kartoniki z cyframi i znakami arytmicznymi, seria obrazków, domino, geoplan (płytka z otworkami do przewlekania sznurowadła)- służy do konstruowania figur geometrycznych, figury geometryczne, karty logiczne, kostka i obrazki. Do prowadzenia zajęć potrzebne są jeszcze inne przedmioty (nasiona dużej fasoli, kasztany, kolorowe guziki, klamerki do przypinania bielizny, frotki, kapsle). Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z tą umiejętnością. Często napotykają trudności, zniechęcają się do wykonywania kolejnych działań, aby uniknąć przykrości. Należy dostosować więc treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Ta metoda ma właśnie wspomagać rozwój umiejętności matematycznych dzieci i uczyć je radzenia sobie z emocjami. Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne.

 Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

        Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawniane w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalania ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienie rozwoju tych funkcji. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych(mowy,myślenia i instrumentalnych(spostrzeżeniowo- ruchowych).Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom. Natomiast wyrównanie dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci dysleksji może skutecznie zapobiegać powstawaniu niepowodzeń szkolnych. W przypadku opóźnionych w rozwoju, udział w ćwiczeniach służy rehabilitacji zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i pomaga im zmniejszać trudności w opanowaniu skomplikowanych umiejętności szkolnych. W ciągu trzydziestu lat pracy nad rozwijaniem tej metody powstały trzy podstawowe jej formy. 
W każdej z nich znajdują się prop
ozycje różnych programów do wyboru, zależnie do potrzeb dzieci, z którymi pracujemy.

1. Piosenki i rysunki (proste wzory i piosenki)- dla najmłodszych dzieci wspierania rozwoju,a w szczególności:
- dla dzieci od czwartego roku życia oraz dzieci starszych opóźnionych w r
ozwoju
2. Piosenki i znaki (złożone wzory, kształty litero podobne i piosenki)
- dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w celu przygotowania do nauki czytania i pisania
3. Piosenki i litery (litery z alfabetu łacińskiego i litery specyficzne polskie oraz piosenki)- dla uczniów r
ozpoczynających naukę czytania i pisania w klasie „0” oraz uczniów dyslekcyjnych.

 Pedagogika zabawy „Klanza”

          Pedagogika zabawy jest metodą, która stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą. Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania jest obecnie uznawane za najważniejszą zasadę nauczania i uczenia się. Głównymi celami pedagogiki zabawy są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka. Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.
Proponuje zabawy i gry, które:
-zapewniają dobrowolność uczestnictwa,
-wykluczają rywalizację,
-dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę, oraz inne środki wyrazu.        

Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa.

Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”

       Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, pomysły te nie podlegają ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, nie jest istotne, kto jest autorem pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności w pracy.

Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe

      Aktywność twórcza dziecka jest jego naturalną potrzebą biologiczną którą można  wykorzystać tworząc odpowiednie sytuacje edukacyjne. Drama jest specyficzną metodą w nauczaniu i wychowaniu, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez działania w roli, poprzez uczestniczenie w fikcji dramatycznej, najczęściej improwizowanej lub opartej na tekście literackim.
Drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, r
ozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie. Zabawa w teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak też dla dzieci mających różne trudności, powoduje wzrost wiary we własne możliwości.

Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

      Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy