Opłaty

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za przedszkole.

  • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków : śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Stawka żywieniowa ustalana jest przez GOK w Dobrej.
  • Termin pobierania opłat za wyżywienie i przedszkole upływa 10 dnia każdego miesiąca.

Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra.

Treść Uchwały: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 527 p. 5401

                                                                Uchwała Nr  XII/107/11
                                                                                         Rady Gminy Dobra

z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra.  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust.5 ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U   z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm),   Rada Gminy Dobra - u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   1.   Przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

2.   Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę, o   którym mowa w   ust. 1   określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.  

§   2.   1.   Ustala się opłatę za 1   godzinę świadczenia przedszkola wykraczająca poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wysokości 1,00 zł (jeden złoty).  

2.   Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.  

3.   Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w   ust. 1   oraz liczby godzin w   czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w   § 3   niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Opłata obejmuje następujące koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych i   dydaktycznych , w   szczególności:  

1)   zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,  

2)   zajęcia rozwijające zdolności i   zainteresowania dziecka,  

3)   gry i   zabawy ruchowe dostosowane do wieku i   możliwości dziecka,  

4)   gry i   zabawy korygujące wady wymowy dziecka,  

5)   nadzór nad dzieckiem w   trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i   grupowych zabaw w   pomieszczeniach i   na zewnątrz,  

6)   zajęcia przygotowujące dziecko do udziału w   przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i   okolicznościowych,  

7)   pomoc dziecku w   czynnościach spożywania posiłków oraz zapewnienie opieki w   tym czasie.  

2.   Opłata, o   której mowa w   § 2   nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w   przedszkolu oraz kosztów dodatkowych zajęć i   świadczeń w   przedszkolu prowadzonych na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych przez innych wykonawców.  

§   4.   Zwalnia się z   opłaty, o   której mowa w   § 2   ust. 1   rodziców (opiekunów prawnych):  

1)   samotnie wychowujących dziecko,  

2)   których dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o   niepełnosprawności.  

§   5.   Ustala się ulgę w   wysokości 10% od opłaty, o   której mowa w   § 2   ust. 1   dla drugiego i   każdego następnego dziecka z   rodziny uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Dobra.  

§   6.   Czas pobytu dziecka w   przedszkolu, zasady korzystania z   opieki przedszkolnej, szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a   rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XIX/140/04 Rady Gminy Dobra z   dnia 10 września 2004r. w   sprawie określenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli na terenie Gminy Dobra .  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.  


Sponsorzy