Podsumowanie realizacji Projektu „Wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Numer projektu: RPMP.10.01.02-12-0149/19„Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra”

01.07.2021

Czas realizacji 01.03.2020- 30.06.2021
Celem projektu było zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Przedszkola Nr 1 w Dobrej poprzez dostosowanie przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami: adaptację pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 200 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz kompetencji oraz kwalifikacji 19 nauczycieli. W wyniku dodatkowych zajęć : korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, społeczno- emocjonalnych, sensoplastycznych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, przyrodniczych, programowania zostały wyrównane zdiagnozowane deficyty oraz rozwinięte u dzieci kompetencje kluczowe. W ramach dostosowania miejsc przedszkolnych zaadoptowane zostały sale w przedszkolu oraz ich wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne i dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Sale przedszkolne wzbogacono o kącik do relaksacji i wyciszenia, piankowy domek, kształtki i materace rehabilitacyjne, tablice multimedialną wraz z projektorem i laptopem, radioodtwarzacz, nowe stoliki i krzesełka. Łazienki- dokonano gruntownego remontu dwóch łazienek, wymieniono armaturę, zamontowano toaletę dla dzieci niepełnosprawnych i kabinę prysznicową. Przestrzeń w łazienkach dostosowano do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W ramach realizowanego projektu zakupiono pomoce do następujących zajęć:
Zajęcia logopedyczne
Zakupione pomoce posłużyły do rozwijania zasobu leksykalnego i gramatycznego, struktury słowa i zdania, prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek i komunikacji alternatywnej. Zakupiono zestaw eduSensus LOGOPEDIA PRO- Logorytmika do rozwijania koordynacji ruchowej w obrębie motoryki małej i dużej koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zakupione pomoce / gry, układanki, domina, puzzle, karty do nauki czytania / wykorzystano do rozwijania funkcji poznawczych w szczególności: percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, ćwiczenia uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Zajęcia przyrodnicze
Wzbogacono sale o kącik przyrodniczy, lupy, wagi, termometry demonstracyjne, multimedialny układ słoneczny, zestaw małego ogrodnika oraz zestaw „Badacze magnetycznych atrakcji”. Wykorzystano je do poszerzania wiedzy i wielozmysłowego poznawania otaczającej przyrody.
Zajęcia rytmiczne
Zakupiono instrumentarium Orffa, bum- bum rurki, dzwonki diatoniczne, chusty animacyjne do rozwijania wrażliwości słuchowej, poczucia rytmu, rozbudzania zainteresowania grą na instrumentach, rozwijanie ekspresji muzyczno – ruchowej, bogacenia doświadczeń muzycznych dzieci.
Zajęcia terapeutyczne
Wyposażono salę w specjalistyczny sprzęt: zestaw Diagnoza + terapia Tomatis do ćwiczeń zaburzonej uwagi słuchowej, pakiety sensoryczne, fakturowe obrazki, tuby sensoryczne, układanki, loteryjki do rozwijania integracji sensorycznej, motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej i słuchowej.
Zajęcia z programowania
Wyposażono sale w maty do kodowania, zestawy do programowania w ruchu, wiatraki matematyczne, klocki Dienesa, bryły geometryczne. Pomoce posłużyły do rozwijania myślenia matematycznego, rozumowania i wnioskowania, umiejętności planowania i rozwiązywania problemów, odczytywania zakodowanych informacji.
Gimnastyka korekcyjna
Zakupiono zestawy gimnastyczne, tunele, liny, maty, drążki do korygowania wad postawy oraz zwiększania ogólnej sprawności fizycznej dzieci, wyrabiania nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
Sensoplastyka
Wyposażono sale w narzędzia, wałeczki do modelowania, foremki, drewniane stempelki. Wykorzystano je do wspierania wielokierunkowego rozwoju dzieci, rozwijania zmysłów, kreatywności i inwencji twórczej. Stwarzano okazję do poznawania różnorodnych technik plastycznych i eksperymentowania różnym materiałem.

Sposób realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.
Podstawą rozwoju współczesnej cywilizacji jest wiedza, którą zdobywamy i wykorzystujemy od dziecka. Wiedza jest podstawą rozwoju osobistego i samorealizacji każdej jednostki. Od mądrości ludzi zależy sukces gospodarczy i społeczny, ponieważ wykształcony obywatel, potrafiący dostosować się do zmieniającego się świata, ma wpływ na kształt współczesnej cywilizacji. Ciągłe przeobrażenia gospodarcze i społeczne powodują wzrost oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie konieczność posiadania przez pracowników kompetencji kluczowych. Kompetencje kluczowe to te, które wszystkie osoby potrzebują do zatrudnienia, samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, a także bycia aktywnym obywatelem. Odgrywają więc one szczególnie istotną rolę w życiu każdego człowieka zarówno w procesie uczenia się, aktywności społecznej, jak i zawodowej. Wśród nich wyróżnia się: kompetencje matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe, społeczne i ekspresje kulturalną. Mając na uwadze kształtowanie edukacji w taki sposób, aby była nastawiona na potrzeby współczesności i przyszłości w ramach projektu zrealizowano zajęcia: przyrodnicze, z programowania, sensoplastykę, zajęcia z języka angielskiego.

Opis realizowanych zajęć

Zajęcia z programowania
Rozwijanie myślenia komputacyjnego stanowi istotny element edukacji przedszkolnej, której zadaniem jest przygotowanie młodego człowieka do podjęcia nauki w szkole. Naukę programowania powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat przedszkolnych i szkolnych, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania. Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej. Zajęcia z programowania prowadzone były zgodnie z opracowanym programem „Zabawy w programowanie.”
W czasie zajęć dzieci rozwijały podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Zaproponowane zabawy z kodowaniem były pełne radości, otwierały umysły, rozwijały umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształciły wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcały je do działań grupowych, dzięki czemu dzieci rozwijały się społecznie.

Zajęcia w ogródku przyrodniczym
Realizowane zajęcia umożliwiły dzieciom bliższe poznanie przyrody, wpływając w ten sposób na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wieloma zmysłami, poprzez różnorodne działania, zabawy, eksperymenty i doświadczenia. Prowadzenie hodowli i obserwacji różnych roślin, pielęgnacja rabatek kwiatowych, roślin w kącikach przyrody , dokarmianie ptaków i ich obserwacja w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu u dzieci odpowiednich zachowań wobec przyrody.

Zajęcia z języka angielskiego
W dzisiejszych czasach język angielski pełni ważną rolę w edukacji, ponieważ pełni funkcję międzynarodowego języka komunikacji. W trakcie zajęć dzieci rozwijały nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Uczyły się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. Tematyka zajęć skoncentrowana była na tematyce bliskiej dziecku w wieku przedszkolnym, dotyczyła m.in: umiejętności przedstawiania się i powitania, nazywania części ciała, liczb, kolorów, ubrań, rodziny, zwierząt, dyscyplin sportowych, dni tygodnia, oraz wykonywania prostych czynności według poleceń, zadawania prostych pytań, umiejętności odpowiadania na pytania. Podczas zajęć dzieci miały możliwość słuchania bajek w języku angielskim.

Zajęcia rytmiczne
Zabawy i tańce integracyjne odgrywają znaczący wpływ na rozwój dzieci w aspekcie indywidualnym i grupowym. Podnoszą sprawność psychomotoryczną dzieci, rozbudzają ich zaciekawienie i wyobraźnię. Sprzyjają lepszemu poznaniu się, budowaniu wspólnego zaufania, scalają grupę i pomagają włączyć dzieci nieśmiałe do wspólnoty przedszkolnej. Dzieciom ruchliwym umożliwiają „wyładowanie” nadmiaru energii w ruchu. Mają również istotny wpływ na rozwój myślenia, zapamiętywania, analizowania i uogólniania oraz kształcenia koncentracji uwagi i pamięci. Podczas zabaw rytmicznych dzieci rozwinęły spostrzegawczość, refleks, koordynację wzrokowo- ruchową, orientację i wyobraźnię przestrzenną. Rozwinęły świadomość własnego ciała, świadomy ruch, oddech, szybką reakcję na określone polecenia. Wprowadzone zabawy umożliwiły też poznanie zagadnień rytmicznych poprzez ruchowe ich wykonywanie, pozwalały ćwiczyć poczucie rytmu.

Zajęcia dla dzieci z deficytami – zajęcia terapeutyczne

Zajęcia z sensoplastyki
Prawidłowe kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych już od najmłodszych lat zapewnia dzieciom lepsze wyniki w nauce, a później sukcesy zawodowe. Dlatego tak ważne jest , aby rozwijać te umiejętności od najmłodszych lat. Sensoplastyka to także rozwijanie kompetencji kluczowych- kompetencji przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Przedsiębiorczość stanowi umiejętność przekuwania swoich pomysłów i idei w wartość dla innych osób. Jak rozwijać ją w placówce przedszkolnej? Rozwijając twórcze myślenie, kreatywność. Ucząc tworzenia rzeczy innowacyjnych, praktycznych. Temu właśnie służyły zajęcia z sensoplastyki.
Zrealizowane zajęcia z sensoplastyki pozwoliły rozwinąć umiejętność współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem. Wzmocniły, a w niektórych przypadkach rozbudziły wiarę w siebie i własne możliwości, były okazją do relaksacji i wyciszenia. Miały wpływ na wielokierunkowy rozwój dzieci poprzez rozwijanie zmysłów, kreatywności i inwencji twórczej. Dzieci miały okazję do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem. Dzięki prowadzonym działaniom wzrosło poczucie bezpieczeństwa, wiary we własne siły oraz umiejętności współdziałania w celu osiągnięcia zamierzonych planów.

Zajęcia terapeutyczne: A. Tomatisa, W. Sherborn, M.CH. Knillów.

Zajęcia z wykorzystaniem metody W. Sherborn
Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń i zabaw ruchowych skonstruowanych w oparciu o wczesnodziecięce zabawy dzieci z rodzicami, tzw. baraszkowanie. Budowanie osobowości poprzez tworzenie więzi, stymulowanie prawidłowego psychoruchowego rozwoju dziecka i korygowanie zaburzeń to najważniejsze cele oddziaływania poprze ruch. Wykorzystana metoda umożliwiła dzieciom kształtowanie świadomości własnego ciała i przestrzeni, dała sposobność do dzielenia przestrzeni z innymi uczestnikami i nawiązywania z nimi bliskich relacji; pozwalała na swobodę i spontaniczność oraz służyła rozwijaniu umiejętności ruchu kreatywnego u uczestników zajęć. Ruch był okazją do nawiązywania więzi emocjonalnych i budowania poczucia bezpieczeństwa.

Zajęcia z wykorzystaniem metody M. Ch. Knillów
Doznania związane z odczuwaniem dotyku, ruchu, pojawiają się najczęściej w życiu człowieka, dlatego są mu najlepiej znane, zapewniają skuteczne zaspokajanie potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Pozwalają na zdobywanie informacji na temat swojego ciała, wyodrębnianie go z otoczenia, a co za tym idzie ułatwiają rozwój poznawczy. W czasie terapii dzieci uczyły się łączyć słyszane dźwięki z konkretnymi czynnościami, co dało im nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale zapewniło im odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie uzyskano zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawniło u dzieci koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym.

Zajęcia z wykorzystaniem metody Audio-Psycho-Fonologii A. Tomatisa
Trening składa się z sesji słuchania, warunkuje on dobór odpowiedniej muzyki zarówno do poszczególnych sesji jak i etapów terapii. Stanowił je zestaw ze specjalistyczną muzyką: filtrowaną, niefiltrowaną, zagęszczoną, z pasmami o niskich częstotliwościach (stymulacja przedsionka), pasmami częstotliwości charakterystycznymi dla mowy itp. W zależności od zaburzeń, poszczególnym dzieciom dobierany był program terapii do indywidualnych potrzeb. W wyniku prowadzonej terapii uzyskano pozytywne rezultaty : zmniejszyła się wrażliwości dzieci na dźwięki, nastąpił wzrost koncentracji uwagi, wyciszenie. Wzrósł także poziom aktywności wyrażający się w mniejszej podatności na zmęczenie. Nastąpiło usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i poczucia własnego ciała w przestrzeni, rozwinęła się mowa.

Zajęcia korekcyjno-kompemsacyjne
Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych była pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników. Były one ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych oraz na wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających, które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych; nastawione na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci rozwinęły: pamięć słuchową i słuch fonematyczny, sprawność manualną i graficzną; rozwinęły koordynację wzrokowo-ruchową, usprawniły orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rozwinęły koncentrację uwagi, rozbudziły wiarę we własne siły i możliwości, podniosły swoją samoocenę.

Gimnastyka korekcyjna
Okres przedszkolny jest szczególnie pomyślny dla prawidłowego kształtowania cech somatycznych i motorycznych dziecka. Prawidłowa postawa nie powstaje sama, ale kształtuje się w miarę rozwoju dziecka przy korzystnym oddziaływaniu środowiska. Założeniem podjętych działań w ramach projektu było zapewnienie dzieciom, zgodnej z potrzebami rozwojowymi aktywności ruchowej. Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń było kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka, przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała. Dzięki zajęciom dzieci podnosiły ogólną sprawność fizyczną, rozwijały koordynację ruchową i usprawniały motorykę, jednak efektem realizacji programu zajęć gimnastyki korekcyjnej było przede wszystkim: wytworzenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i umiejętność stosowania go w życiu codziennym, wykonywanie ćwiczeń zapobiegającym powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz korekcja powstałych odchyleń postawy, zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu, rozciąganie przykurczonych grup mięśniowych oraz wzmacnianie osłabionych, wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu, nabycie umiejętności prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu, zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności układu oddechowego, umiejętność posługiwania się różnymi przyborami w ćwiczeniach korekcyjnych.

Zajęcia logopedyczne                                                                                                                                                                        Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się ludzi. Jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Jeżeli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko rozwija swoje słownictwo, myślenie abstrakcyjne, a także prawidłowo stosuje zasady gramatyczne. Wczesne wykrycie wady i szybkie rozpoczęcie terapii logopedycznej ma duże znaczenie dla późniejszego rozwoju dziecka. Efektem prowadzonej terapii logopedycznej jest: prawidłowa realizacja głosek wargowo-zębowych [w,f], głosek zębowych [s, z,c,dz], głosek dźwięcznych, głosek dziąsłowych, różnicowanie głosek opozycyjnych. Dzieci także rozwinęły zasób leksykalny i gramatyczny mowy.