Wspieramy dzieci niepełnosprawne!

01.03.2020

W roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany projekt “Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra”, w związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami związanymi z projektem: regulaminem rekrutacji do projektu, regulaminem projektu, formularzem zgłoszeniowym i deklaracją uczestnictwa w projekcie.

Realizowany Projekt „Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami  w Gminie Dobra.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Numer projektu: RPMP.10.01.02-12-0149/19„Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra”

Czas realizacji 01.03.2020- 30.06.2021

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Przedszkola Nr 1 w Dobrej poprzez dostosowanie przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami: adaptację pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 200 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz kompetencji 19 nauczycieli. W  wyniku dodatkowych zajęć : korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, społeczno- emocjonalnych – sensoplastycznych, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, przyrodniczych, programowania zostaną wyrównane zdiagnozowane deficyty oraz rozwinięte u dzieci kompetencje kluczowe. W ramach dostosowania miejsc przedszkolnych zaadoptowane zostaną sale w przedszkolu oraz ich wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne i dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Sale przedszkolne wzbogacą się o kąciki do relaksacji i wyciszenia, piankowy domek, kształtki i materace rehabilitacyjne, tablicę multimedialną wraz z projektorem i laptopem, radioodtwarzacze, nowe stoliki i krzesełka. W łazienkach – dokonany zostanie gruntowny remont dwóch łazienek, wymieniona zostanie armatura, zamontowana zostanie toaleta dla dzieci niepełnosprawnych i kabina prysznicowa. Przestrzeń w łazienkach będzie dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Szanowni Państwo Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany  projekt „Wspieramy dzieci  z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 sierpnia 2020 r. Numer projektu: RPMP.10.01.02-12-0149/19„Wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Dobra”

Czas realizacji 01.03.2020- 30.06.2021. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie z informacją dotyczącą projektu oraz stosownymi dokumentami do rekrutacji. Dokumenty można pobrać ze strony przedszkola www.przedszkole.gminadobra.pl lub w siedzibie przedszkola. Dokumenty należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2020r.