Wstęp deklaracji

Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej, 34-642 Dobra 490 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole.gminadobra.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej,

34-642 Dobra 490

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Menu dostępności można wywołać korzystając ze skrótu klawiaturowego alt+9. W omawianym menu znajduje się kilka wstępnie zdefiniowanych trybów dostępności: 1. Tryb dla epileptyków – redukujący kolor i eliminujący migotanie. Tryb ten umożliwia osobom z padaczką na bezpieczne korzystanie z serwisu, eliminując ryzyko napadów drgawkowych wynikających z intensywnie świecących lub migających animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorów. 2. Tryb dla niedowidzących – poprawiający efekty wizualne witryny. Ten tryb dostosowuje stronę internetową dla wygody użytkowników z wadami wzroku, takimi jak pogorszenie wzroku, widzenie tunelowe, zaćma, jaskra i inne. 3. Tryb niepełnosprawności poznawczej – pomagający skupić się na konkretnej treści. Ten tryb włącza różne, pomocnicze opcje, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi łatwiej skoncentrować się na podstawowych elementach witryny. Tryb przydatny dla osób po udarze mózgu lub z takim zaburzeniami jak: dysleksja, autyzm i inne. 4. Tryb dla osób z ADHD – zmniejszający rozproszenie uwagi i poprawiający koncentrację. Ten tryb pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi łatwiej czytać, przeglądać i skupiać się na głównych elementach strony internetowej, jednocześnie znacznie zmniejszając rozproszenie. 5. Tryb dal niewidomych – pozwalający na korzystanie z witryny wraz z czytnikami ekranowymi. W tym trybie witryna jest zgodna z czytnikami ekranu, takimi jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie dla niewidomych użytkowników, które jest instalowane na komputerze i smartfonie, z którym strony internetowe muszą być zgodne. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu (ciemny kontrast, jasny kontrast, kolor monochromatyczny, wysoki kontrast, wysokie nasycenie, niska saturacja)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość dostosowania koloru tekstu
 • możliwość dostosowania koloru nagłówków
 • możliwość dostosowania koloru tła tekstu
 • konwersja zaznaczonego tekstu na mowę
 • nawigator łączy (mapa strony)
 • klawiatura ekranowa
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany czcionki na przyjazną dla dyslektyków
 • możliwość zatrzymywania animacji
 • możliwość wyrównania tekstu do środka/prawej/lewej strony
 • zmiana rozmiaru i koloru kursora
 • nakładka do czytania
 • pozioma linia do czytania (przewodnik do czytania)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Imię i nazwisko e-mail: przedszkole@gminadobra.pl Telefon: 0183330010  

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Placówka spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń  (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni),
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (w miarę potrzeby na salach szkoleniowych jest instalowana pętla indukcyjna),
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności MUW w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.