RODO

Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej, w imieniu którego działa Dyrektor – Małgorzata Kaleta.
3. Przedszkole zgodnie z zasadami nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej, w imieniu którego działa Dyrektor Małgorzata Kaleta
Kontakt telefoniczny: 18 333-00-10
Adres e-mail: przedszkole@gminadobra.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Karol Dziadoń
Dobra 233
adres e-mail: iod.przedszkole@gminadobra.pl

Pliki do pobrania dot. ochrony danych osobowych