Opłaty
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  • Stawka żywieniowa ustalana jest przez GOK w Dobrej.
  • Termin pobierania opłat za wyżywienie i przedszkole upływa 10 dnia każdego miesiąca
  • Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra.

UCHWAŁA NR XII/107/11 RADY GMINY DOBRA
z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Rada Gminy Dobra – uchwala, co następuje:

1.1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

2.1. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia przedszkola wykraczająca poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty).

Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 3 niniejszej uchwały.

3.1. Opłata obejmuje następujące koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych , w szczególności:

1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dziecka,

3) gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku i możliwości dziecka,

4) gry i zabawy korygujące wady wymowy dziecka,

5) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,

6) zajęcia przygotowujące dziecko do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

7) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków oraz zapewnienie opieki w tym czasie.

Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz kosztów dodatkowych zajęć i świadczeń w przedszkolu prowadzonych na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych przez innych wykonawców.

  1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 rodziców (opiekunów prawnych):

1) samotnie wychowujących dziecko,

2) których dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

  1. Ustala się ulgę w wysokości 10% od opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 dla drugiego i każdego następnego dziecka z rodziny uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Dobra.
  1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka.

6. Traci moc uchwała Nr XIX/140/04 Rady Gminy Dobra z dnia 10 września 2004r. w sprawie określenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli na terenie Gminy Dobra .

7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.