Zajęcia dodatkowe

Zajęcia taneczne, muzyczno-rytmiczne z elementami aerobiku

Zajęcia  dodatkowe odbywają się w naszym przedszkolu raz w tygodniu, prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych.  Jest  to cykl zajęć umuzykalniających, mających na celu kształcenie wrażliwości  muzycznej poprzez taniec, zabawę i ruch.

Zajęcia taneczne są dla naszych dzieci źródłem radości, dają odprężenie oraz ożywiają pracę umysłu. Obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci, zatem muzyka ma również działanie terapeutyczne.  Dzięki zabawie z muzyką dzieci stają się bardziej otwarte i chętne do współpracy z rówieśnikami. Zabawy taneczne  i ćwiczenia przy muzyce, które wyrabiają poczucie rytmu, płynność ruchów, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową, rozwijają pamięć i słuch muzyczny.

Zajęcia teatralne

Przedszkole prowadzi cotygodniowe spotkania z teatrem. Podczas zabaw w teatr  mali  odtwórcy ról mają okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym, przeżywać, przygody bohaterów bajek, kreować daną postać. Zabawa w teatr pozwala wykazać się inwencją i pomysłowością, a także twórczą postawą. Pobudza do przeżywania różnorodnych pozytywnych emocji, uczy pokonywać trudności i przeszkody, poprawa komunikację werbalną i pozawerbalną.
Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.  Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Często także dzieci nieśmiałe otwierają się przed grupą, wypowiadają swoje opinie, tworzą krótkie opowiadania do wybranych historyjek Działalność teatralna tworzy też znakomitą szansę na wyciszenie niepożądanych zachowań, uczy pokory, panowania nad sobą i cierpliwości. Dzieci mają okazję przygotowania i grania ról w przedstawieniach okolicznościowych przed większą grupą kolegów i rodziców. Takie działania aktywizują dziecko, skłaniają  do podejmowania zadań, umacniają więzi społeczne, rodzinne i emocjonalne.

 

Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, sensoplastyka, rozwijające kreatywność

Dodatkowe działania rozwijają u dzieci twórczą inicjatywę, pomysłowość, wiarę we własne siły. Równocześnie pobudzają rozwój umysłowy i emocjonal­ny, usprawniają  ręce, rozwijają techniczne i artystyczne doświadczenia. Dziecko podczas takich zajęć jest aktywne, chętnie podejmuje działania, tworzy i wyraża siebie. Jest samodzielne i wytrwałe, ma dużo oryginalnych pomysłów, pełne inicjatywy i inwencji. Uczy się stosować  kolory i kształty i prawidłowo posługuje się różnymi przyborami plastycznymi. Pracuje z ochotą i radością. 

Stosowanie różnych technik plastycznych przyczynia się do peł­niejszego rozwoju twórczych uzdolnień dzieci. Działania plastyczne tworzą warunki do rozwijania wyobraźni i myślenia przestrzennego poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, konstruowanie, zachęcają do projektowania. Pomagają dzieciom w orientowaniu się w przestrzeni, w poznawaniu słownictwa koniecznego do zrozumienia i opisywania lokalizacji przestrzennej. Dają dzieciom odprężenie i rozładowanie napięcia. Przedszkolaki są spokojniejsze i łatwiej nawiązują kontakt z rówieśnikami.

Obcowanie ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna, a zatem bycie twórcą.

Zajęcia matematyczne

W celu rozwijania  umiejętności i zdolności matematycznych dzieci organizujemy we wszystkich grupach wiekowych dodatkowe  zajęcia matematyczno-logiczne. Poprzez kreatywne  i ciekawe techniki oraz ćwiczenia, dzieci rozwijają umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia, koncentracji uwagi i odporności emocjonalnej. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one fundament, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Poznaje przestrzeń poprzez własny ruch, obserwuje ją, odczuwa i nazywa słowami własne doświadczenia. Rozwój sfery matematyczno-logicznej, oraz wizualno-przestrzennej pozwala na pełniejsze poznanie świata, praw w nim panujących, dzięki czemu dzieci czują  się bezpieczniej w swoim najbliższym środowisku. Zajęcia te pozwalają dzieciom na zdobywanie nowych umiejętności, pomagają  pokonywać trudności, a także wspierają tych którzy przejawiają wyjątkowe zdolności. Poprzez działalność  matematyczno-logiczną dzieci kształtują odporność emocjonalną i sprawność manualną, uczą się wytrwałości i współpracy Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętność liczenia, posługiwania się liczebnikami, ćwiczą zdolności porównywania, porządkowania. Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacania liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomagają w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocują wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.

Zajęcia z kodowania i programowania

Nie ma wątpliwości, że ucząc się programowania dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętności myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Pozwalają pokazać dzieciom nowy sposób rozwiązywania problemów, wykorzystujący komputery w sposób aktywny, pozwalający poznać zasady działania nowych technologii, pozwalający lepiej, głębiej zrozumieć komputery. Dzieci w grupie II programują głównie na macie: tworzą wspólne zbiory, wymyślają proste gry. Np. programują ścieżkę, którą musi pokonać kotek, aby dostać się do punktu zaznaczonego na macie. Trasę kota dzieci wyznaczają za pomocą klocków ruchu – takich samych piktogramów przy pomocy kodowania rozwijać wśród najmłodszych kompetencje społeczne takie, jak praca w grupie i dążeniu do kompromisu.

Zabawy i gry ruchowe na sali gimnastycznej

Zabawy i ćwiczenia ruchowe w naszym przedszkolu stanowią ważny element edukacji fizycznej. Spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ćwiczenia ruchowe są formą zabawy. W delikatny sposób kształtują prawidłowy rozwój, współdziałają z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, rozwijają w dziecku logiczne myślenie.  Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak: samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, uczą współpracy w zespole, rozwijają społecznie umiejętności. Zapewniają harmonijny rozwój organizmu.

Zajęcia logopedyczne

Podczas zajęć logopedycznych dzieci maja możliwość kształtowania swojej mowy, uczą się wymawiać trudne dla nich głoski i dźwięki. Zajęcia z logopedą wpływają na   prawidłowy rozwój dzieci i eliminują ewentualne wady i zaburzenia mowy. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy ,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

   Zajęcia logorytmiczne

Logorytmika to jedna z metod stosowania w logopedii, oparta na muzyce i tekstach słownych, połączona z ruchami całego ciała. To forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Celem prowadzonych zajęć z logorytmiki jest:

 • Usprawnienie oddechu,
 • Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu,
 • Wykształcenie prawidłowej fonacji,
 • Usprawnienie narządów mowy,
 • Uwrażliwianie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dźwięku,    metrum),
 • Kształcenie słuchu fonematycznego,
 • Kształcenie pamięci muzycznej;
 • Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę,
 • Kształcenie umiejętności precypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi słownej,
 • Rozwój intelektualny,
 • Rozwój społeczny.

Zajęcia kulinarne wg omawianej tematyki       

Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata, zadają wiele pytań i oczekują na odpowiedzi, które zaspokoją ich ciekawość. Uważnie obserwują otaczającą rzeczywistość, podpatrują co dzieje się w domu, przedszkolu, na ulicy, w sklepie, samochodzie…W domu chętnie pomagają bliskim, a w kuchni pod okiem mamy lub babci poznają tajniki gotowania. Zajęcia kulinarne to typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci zarówno starsze, jak i młodsze. Mają one na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości  i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Zajęcia kulinarne stwarzają okazję do dzielenia się wrażeniami z domowych obserwacji dotyczących różnych działań, potraw i przepisów. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek.  Większość dzieci uwielbia słodycze. Nie ma znaczenia, czy to ciastka, cukierki, czy żelki. Wszystkie zawierają sporą dawkę cukru. Jak ludzki organizm reaguje na ten składnik? I dlaczego mówi się, że słodycze, choć smaczne, są niezdrowe.